ROYAL RAJASTHAN

(HOWRAH-JODHPUR-JAIPUR-HOWRAH, UP & DN BY TRAIN)

JODHPUR (1N) COVERING JODHPUR FORT – JAISALMER (2N) COVERING SONAR KELLA, THAR DESERT – MOUNTABU (2N) COVERING DILWARA TEMPLE, NAKKI LAKE – UDAIPUR (2N) COVERING UDAIPUR PALACE & LAKE – PUSHKAR (1N) – COVERING CHITTORGARH, SAVITRI PUSKAR & AJMER SHARIF DARGAH – JAIPUR (2N) COVERING HAWA MAHAL, CITY PALACE, GOBINDA TEMPLE & AMBAR FORT.

Dates: 17.10.24, 21.12.24, 05.02.25

No of days: 14 days

Price per person: 27000/-

GUJRAT WITH BHUJ & KUTCH

(SHALIMAR-VIRAGAM-AHMEDABAD-SHALIMAR UP & DN BY TRAIN)

LITTLE RANN (1N) COVERING WHITE RANN – BHUJ (2N)– COVERING TEMPLE , SALT DESERT- DWARKA (2N) COVERING DWARKA DHAM , VET DWARKA , RUKMINI TEMPLE , NAGESHWAR TEMPLE – SOMNATH (1N) COVERING SOMNATH TEMPLE – DIU (1N) COVERING NAGOYA BEACH – GIR FOREST (1N) – AHMEDABAD (2N) COVERING AKSHARDHAM TEMPLE, GANDHI ASHRAM, STATUE OF UNITY.

Dates: 15.11.24, 16.03.25

No of days: 15 days

Price per person: 30,000/-

MADHYAPRADESH

(HOWRAH-SATNA-INDORE-HOWRAH, UP & DN BY TRAIN)

KHAJURAHO (2N) – AMARKANTAK (1N) COVERING NARMADA TEMPLE – BANDHAVGRAH (1N) – JABBALPUR (1N) COVERING MARBEL ROCK,DHUNADHAR FALLS – PACHMARHI (2N) – BHOPAL (2N) COVERING SANCHI STUPA , BHIMVETKA -INDORE (2N) COVERING OMKARESHWAR, MANDU & UJJAIN, MAHAKALESWAR

Dates: 23.11.24, 23.02.25

No of days: 15

PP: 30000/-