ROYAL RAJASTHAN

(HOWRAH-JODHPUR-JAIPUR-HOWRAH, UP & DN BY TRAIN)

JODHPUR (1N) COVERING JODHPUR FORT – JAISALMER (2N) COVERING SONAR KELLA, THAR DESERT – MOUNTABU (2N) COVERING DILWARA TEMPLE, NAKKI LAKE – UDAIPUR (2N) COVERING UDAIPUR PALACE & LAKE – PUSHKAR (1N) – COVERING CHITTORGARH, SAVITRI PUSKAR & AJMER SHARIF DARGAH – JAIPUR (2N) COVERING HAWA MAHAL, CITY PALACE, GOBINDA TEMPLE & AMBAR FORT.

Dates: 29.10.23, 9-2-24

No of days: 14 days

Price per person: 26500/-

EXCLUSIVE GUJRAT WITH BHUJ & KUTCH

(SHALIMAR-VIRAGAM-AHMEDABAD-SHALIMAR UP & DN BY TRAIN)

LITTLE RANN (1N) COVERING WHITE RANN – BHUJ (2N)– COVERING TEMPLE , SALT DESERT- DWARKA (2N) COVERING DWARKA DHAM , VET DWARKA , RUKMINI TEMPLE , NAGESHWAR TEMPLE – SOMNATH (1N) COVERING SOMNATH TEMPLE – DIU (1N) COVERING NAGOYA BEACH – GIR FOREST (1N) – AHMEDABAD (3N) COVERING AKSHARDHAM TEMPLE, GANDHI ASHRAM, STATUE OF UNITY.

Dates: 22.12.23

No of days: 16 days

Price per person: 32,000/-

SHIRDI- MAHABALESHWAR – GOA – MUMBAI

(HOWRAH- SHIRDI –MUMBAI –HOWRAH, UP & DN BY THE TRAIN)

SHIRDI (2N) COVERING SAI BABA TEMPLE, SHANI SINGAPORE – MAHABALESHWAR (2N) – GOA (3N) COVERING NORTH GOA, SOUTH GOA, MANGESKAR TEMPLE – MUMBAI (2N) COVERING SIDDHI VINAYAK TEMPLE, JUHU BEACH, ELEPHANTA.

Dates: 23.11.23 / 29.02.24

No of days: 13 days

Price per person: 28,000/-