Date of Journey: 14.10.19,24.12.19,08.02.20,25.03.20

No of days: 15 DAYS

Cost per head : Rs. 22000.00

(HOWRAH-JODHPUR-JAIPUR-HOWRAH, UP & DN BY TRAIN)
JODHPUR (1N) COVERING JODHPUR FORT – JAISALMER (2N) COVERING SONAR KELLA, MARUBHUMI SUN SET POINT – MOUNTABU (2N) COVERING DILWARA TEMPLE, NAKKI LAKE – UDAIPUR (2N) COVERING UDAIPUR PALACE & LAKE – AJMER (1N) – COVERING CHITTORGARH, SAVITRI PUSKAR & AJMER SHARIF DARGAH – JAIPUR (2N) COVERING HAWA MAHAL, CITY PALACE , GOBINDA TMPLE & AMBAR FORT.