VIZAG – ARAKU – BORACAVES

Date of journey: 13.3.21 | 23.5.21

(Howrah – Vishakhapatnam – Howrah)

VIZAG(3N)-COVERING RISHI KUNDA BEACH, RAMKRISHNA BEACH, KAILASH GIRI, SUBMARINE, SIMACHALAM TEMPLE, ARAKU VALLY, BORA CAVE